Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí vztahy mezi společností Nivelis s.r.o. (dále také „prodávající“) a kupujícími (dále jen „kupující“). Pokud byla mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena rámcová kupní smlouva, jsou její nedílnou součástí tyto obchodní podmínky, přičemž v případě odlišného ujednání má uzavřená rámcová kupní smlouva přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1.2. Tyto obchodní podmínky mohou odkazovat na kupujícího či na prodávajícího jako na „smluvní stranu“, případně společně jako na „smluvní strany“.

1.3. Tyto obchodní podmínky, jakož i další dokumenty, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují, upravují smluvní vztah mezi kupujícím a společností Nivelis s.r.o., na jehož základě je kupující oprávněn nakupovat zboží od společnosti Nivelis s.r.o. Obě smluvní strany potvrzují, že se rozhodly o vstoupení do smluvního vztahu na základě obsahu těchto obchodních podmínek a dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují.

1.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti uzavřením kupní smlouvy mezi smluvními stranami, v případě pochybností okamžikem dodání zboží kupujícímu.

 

2. Objednávání zboží

2.1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího, která se nachází na webových stránkách www.nivelis.cz.

2.2. Objednávky budou kupujícím zadávány v e-shopu www.nivelis.cz nebo telefonicky na čísle +420 601 222 080 nebo e-mailem na adrese info@nivelis.cz nebo písemně na poštovní adresu prodávajícího nebo přes obchodního zástupce prodávajícího.

2.3. Kupující je povinen na písemných, faxových a emailových objednávkách uvést název firmy s přesnou fakturační a dodací adresou (když je jiná než fakturační), identifikační číslo, telefonní nebo faxové číslo, výčet a popis objednávaného zboží s uvedením množství a příslušných objednávkových čísel.

2.4. Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání požadovaného množství objednaného zboží, pokud není na skladě prodávajícího. O této skutečnosti informuje prodávající kupujícího nejpozději při dodávce zboží.

2.5. Místo zboží specifikovaného v objednávce kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dodat jiné zboží, odpovídá-li toto zboží ve všech ohledech objednanému zboží nebo se jedná o zboží vyšší kvality. Podstatné změny zboží oproti objednanému zboží však nebude prodávající provádět bez souhlasu kupujícího.

 

3. Dodání a převzetí zboží

3.1. Dodání a převzetí zboží je zajišťováno zásilkovou službou nebo jinou dopravou. V případě, že prodávající umožní kupujícímu na jeho výslovnou žádost osobní převzetí zboží ve skladu, musí se kupující dostavit v termínu odsouhlaseném smluvními stranami. Platba zboží bude provedena před převzetím zboží, přičemž osoba přebírající zboží musí prokázat své oprávnění k převzetí zboží od prodávajícího.

3.2. Lhůta pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu je uvedena v popisu zboží na webové stránce prodávajícího. Tato se může po dohodě prodávajícího s kupujícím změnit.

3.3. Za dodání a převzetí se považuje dodání zboží do místa dodání uvedeného v objednávce kupujícího.

3.4. Kupující stvrzuje podpisem svého zástupce či zmocněného zaměstnance včetně připojení čitelného jména, příjmení, funkce a razítka kupujícího převzetí dodaného zboží na daňovém dokladu nebo na přepravním listu smluvního přepravce prodávajícího. Kupující potvrzuje podpisem převzetí dodávky v souladu s uvedeným množstvím a sortimentem a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nejeví známky zjevného poškození nebo vad.

3.5. Kupujícím potvrzený daňový doklad nebo přepravní list prokazují korektní dodání zboží prodávajícím kupujícímu v souladu s objednávkou kupujícího.

3.6. Po potvrzení řádného převzetí zboží nemůže už kupující namítat případný nesoulad mezi uskutečněnou dodávkou a objednávkou. V případě neshody o předmětu objednávky se skutečný obsah objednávky prokazuje kupujícím potvrzeným daňovým dokladem nebo přepravním listem.

3.7. V případě uplatnění prodávajícím uznané reklamace dodávky kupujícím z důvodu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu, jsou další tímto vzniklé přepravní náklady hrazeny prodávajícím.

3.8. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím mimo případy, kdy důvodem nepřevzetí je uplatnění oprávněné reklamace, má prodávající právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny objednané dodávky (bez DPH).

3.9. V případě vlastní dopravy kupujícího a nevyzvednutí objednané dodávky nejpozději následujícího dne od předem kupujícím avizovaného dne má prodávající právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 300,-Kč bez DPH /1paletový nosič, popř. 100,- Kč bez DPH při jiném způsobu balení za každý i započatý den prodlení.

3.10. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd.

3.11. Prodávající není povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

3.12. Osoba, která není právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, má možnost vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení či vyzvednutí. Zboží musí být nepoužité a v originálním obalu.

 

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena vychází z ceníku prodávajícího, je sjednána přijetím objednávky kupujícího prodávajícím a je uvedena na daňovém dokladu (faktuře).

4.2. Ceny uvedené v ceníku jsou cenami velkoobchodními bez DPH. Prodávající může poskytnout tzv. distributorské slevy, které nejsou v daném ceníku uvedeny.

4.3. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

- Platba předem – platební kartou nebo na základě proforma faktury

- Platba dobírkou

4.4. V případě platby formou uhrazení faktury je kupující oprávněn do 2 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či připomínky k vystavené faktuře či dodacímu listu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura pro účely úhrady považována za přesnou, správnou, úplnou a splatnou. Stane-li se část fakturované částky mezi stranami spornou, nesporné části faktury musí být řádně uhrazeny dle data splatnosti uvedené na faktuře.

4.5. Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.

4.6. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši zákonného úroku z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

 

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží

5.1. Kupující se na základě sjednané výhrady vlastnického práva podle §2132 občanského zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení prodávajícímu.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, případně v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s dodaným zbožím nakládat. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě.

 

6. Odpovědnost za vady

6.1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než které bylo objednáno, a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

6.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

6.3. V případě, že kupující při předání a převzetí zboží zjistí porušení obalu, je povinen přesvědčit se o celistvosti a nepoškozenosti zboží. Zjištěné poškození je přitom povinen poznamenat na faktuře nebo přepravním listě, v opačném případě zaniká právo na dodatečné uplatnění těchto vad.

6.4. Kupující uplatní odpovědnost za vady vůči prodávajícímu v písemné zprávě o vadách, která musí obsahovat náležitosti dle Reklamačního řádu prodávajícího, s nímž má kupující možnost se seznámit na www.nivelis.cz.

 

7. Záruka za jakost a omezení záručních podmínek

7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, čímž se zavazuje, že jím dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu, k němuž je svým charakterem určeno, a že si po tuto dobu zachová obvyklé vlastnosti.

7.2. Záruka za jakost zboží činí 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. U zboží s omezenou dobou životnosti je záruka za jakost zkrácena. Bližší informace jsou uvedeny v reklamačním řádu prodávajícího.

7.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. vady způsobené běžným opotřebováním, vnějšími atmosférickými nebo chemickými vlivy, vady způsobené při manipulaci se zbožím a s přepravou zboží a vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou opravou zboží.

7.4. Kupující uplatní odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost v písemné zprávě o vadách dle odst. 6.4.

 

8. Fotografie zboží

8.1. Fotografie zboží uvedené na internetovém obchodu, v katalogu a ostatních materiálech jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie zboží shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti.

 

9. Všeobecná ustanovení

9.1. Kupující je povinen při dalším prodeji jemu podle této smlouvy dodaného zboží zachovat obchodní označení (originální firemní značku) a balení, v jakém je obdržel od prodávajícího.

9.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) a faktur na prodávajícímu známé e-mailové adresy vztahující se ke kupujícímu.

 

10. Ostatní ujednání

10.1. Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

10.2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti www.nivelis.cz.

11.2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Lopota s.r.o. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách www.nivelis.cz.

11.3. V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit do 14 kalendářních dnů od dne jejich zveřejnění, popř. má kupující právo vypovědět smluvní vztah s prodávajícím. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2019


Výkonnostní, reklamní ani cílená cookies nepoužíváme. Jen cookies zajišťující funkčnost webu.